طرح نظارت عالیه معماری وسازه ای بر ساخت وسازهای مسکن روستائی روستاهای استان فارس

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و همچنین استان فارس با هدف مقاوم سازی ساختمانهای جدید روستایی طرحی بلند مدت جهت نوسازی و استحکام بخشی ساختمانهای مختلف روستایی را در سطح کشور واستان فارس اجرا نمود.

 

در همین راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس جهت نظارت عالیه بر فعالیت ناظرین روستائی و دفاتر فنی تهیه کننده طرحهای ساختمانی از مهندسین مشاورپارس آرایه بعنوان بازوی نظارتی خود استفاده نمود. در این طرح ناظرین عالیه این مهندسین مشاور ماهانه کلیه ساخت و سازهای روستائی استان رادر تمامی شهرستانها و روستاها به صورت نمونه گیری به همراه کلیه فعالیتهای دفاتر فنی ، روستائی نظارت و کنترل نموده و در پایان هر ماه گزارش بازدیدها و فعالیتهای انجام شده در قالب گزارشات مصور و کامل وبه صورت فرمهای طراحی وتنظیم شده مناسب به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس - معاونت بازسازی ومسکن روستائی - گزارش گردید