پروژه های انجام شده
طراحی شهری و جانمایی المان ها و عناصر مبلمان شهری و زیبا سازی در محورهای ورودی (4 محور ) اصفهان

طراحی شهری و بدنه سازی محور ورودی شیراز - خرامه

طرح جامع شهر لطیفی

طرح جامع شهر خور

طراحی شهری و آماده سازی فاز اول و دوم مجموعه گردشگری تفریحی ساحل بندر عماد

طراحی ساختمانی ایستگاههای آتش نشانی 4 گانه و ساختمان اداری آتش نشانی

طراحی ساختمان پست سپیدان

طراحی ساختمان ناحیه 717 پست شیراز

طراحی ترمینال برون استانی شهر خرم آباد

انجام مراحل طراحی فاز 1و2 شعب تعمیراتی استان فارس

123456