پروژه های انجام شده
طرح نظارت عالیه معماری وسازه ای بر ساخت وسازهای مسکن روستائی روستاهای استان فارس
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و همچنین استان فارس با هدف مقاوم سازی ساختمانهای جدید روستایی طرحی بلند مدت جهت نوسازی و استحکام بخشی ساختمانهای مختلف روستایی را در سطح کشور واستان فارس اجرا نمود

مطالعات مکانیابی مکانهای مناسب استقرار مسکن مهر شهرهای نورآباد ، جهرم ، فسا

مطالعات مکانیابی مکانهای مناسب استقرار مسکن مهر شهرهای لار، اوز ، کازرون ، استهبان

طرحهای جامع و مطالعات مکانیابی

طرحهای آماده سازی

طرح ساماندهی ورودیهای شهر شیروان خراسان شمالی

طرح ساماندهی وبهسازی دروازه ها و محورهای ورودی شهر

طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی شهر شیرلز

طرح ساماندهی و بهسازی محله پا قلعه از بافت فرسوده لار

طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده شهر فسا

12345